Regelement Intern Competitie Rode Lopers v2013-2014b

 

 1. Wedstrijdleiding:
  1. De interne competitie wordt geleid door de interne competitieleider, of de persoon die door de competitieleider voor die avond is aangesteld. Deze persoon treedt tevens op als arbiter.
  2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de competitieleider.
  3. Beroep kan aangetekend worden bij Commissie van Beroep indien men beroep wil aanteken tegen een beslissing van de competitieleider.
 2. Kampioenschap:
  1. De Interne competitie bepaalt de clubkampioen. De winnaar van de Interne Competitie mag zich clubkampioen van esv Rode Lopers van het gespeelde seizoen noemen en ontvangt de wisselbeker.
  2. De wisselbeker moet uiterlijk twee weken voor het einde van de Interne Competitie van het daaropvolgende seizoen terugkeren bij de Interne competitieleider.
  3. De wisselbeker blijft in bezit van een clubkampioen als deze de Interne Competitie in een serie van drie keer achtereenvolgens of in een serie vijf keer met tenminste één onderbreking heeft gewonnen.
  4. Er zijn naast de wisselbeker ook reguliere prijzen te winnen voor de nummer één, twee en drie als ook voor de beste jeugdspeler.
 3. Deelname:
  1. Deelname kan aan de Interne Competitie kan alleen als men (jeugd)lid is van esv Rode Lopers, men kandidaat-lid is of men erelid is, zoals dat in de statuten onder punt 2 beschreven staat.
  2. Ouders van jeugdleden mogen met hun kind maximaal 1 jaar gratis deelnemen aan de Interne Competitie
  3. Geschorste leden, zoals beschreven in de statuten onder punt 4, hebben geen toegang tot deelname aan de Interne Competitie.
  4. Het is toegestaan om ná de start van de Interne Competitie deel te nemen, mits voldaan aan bovenstaande voorwaarde. De deelnemer die zich later inschrijft voor de Interne Competitie, ontvangt per niet-deelgenomen ronde 2/5 van het aantal waardepunten van de koploper (bijvoorbeeld de koploper is 50 punten waard, dan ontvangt de later ingeschreven deelnemer 20 punten per niet-deelgenomen ronde). Deze rondes tellen niet mee voor het aantal rondes waarvoor je afwezig mag zijn.
  5. Men geeft toestemming als men deelneemt dat foto’s en/of naam van de deelnemer kunnen worden gebruikt op de site, de krant of andere media.
 4. Aanwezigheid
  1. Men dient om 20:30 aanwezig te zijn. Uiterlijk om 20:45 lopen alle klokken.
  2. Bij aanwezigheid moet men zich aanmelden bij de wedstrijdleider, vóór 20:30, wanneer men verhinderd is (door bijvoorbeeld een verkeersituatie) moet dit bij de wedstrijdleider bekend worden gemaakt. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de deelnemer
  3. Men heeft het recht om te laat te komen. Dit verzoek moet echter bij de competitieleider bekend zijn én aankomst mag niet later dan 21:15. Men begint de wedstrijd met de tijd die nog op de klok staat.
 5. Keizersysteem
  1. De Interne Competitie wordt gespeeld met het keizersysteem.
  2. Het toekennen van de waardepunten in de eerste ronde vind via een loting plaats.
  3. Na elke ronde worden de waardepunten herwaardeerd
  4. Bij winst krijgt een speler 6/6 van het aantal waardepunten van de tegenstander
   Bij Verlies krijgt een speler 1/6 van het aantal waardepunten van de tegenstander
   Bij Remise krijgt een speler 3.5/6 van het aantal waardepunten van de tegenstander
  5. Bij gemelde afwezigheid krijgt men een melding Afwezig met Bericht, deze staat gelijk aan 3/6 van de eigen waardepunten. Elke speler kan drie keer per seizoen afwezig zijn. Wanneer het maximum aantal rondes overschreden wordt, krijgt men een melding Afwezig zonder Bericht en krijgt men 0/6 van het aantal punten
  6. Bij afwezigheid ivm clubverband krijgt men 4/6 van het aantal eigen waardepunten. Deze afwezigheid telt niet mee voor het maximale aantal rondes waarvoor je afwezig mag zijn. Externe wedstrijden op de vrijdagavond vallen onder deze regeling. Externe wedstrijden of toernooien op andere dagen gelden in principe niet als reden om afwezig te zijn ivm clubverband. De wedstrijdleiding behoudt hier het recht om uitzonderingen te maken. Eventuele inhaalwedstrijden van andere competities of toernooien georganiseerd door Rode Lopers vallen niet onder deze regeling.
  7. Bij een oneven aantal aanwezigen krijgt de laatst overgeblevene een vrije ronde (Bye). Hij krijgt dan 4/6 van zijn eigen waardepunten. Deze vrije ronde telt niet mee voor het aantal rondes waarvoor je afwezig mag zijn.
  8. Geschorste leden krijgen in de geschorste periode 0/6 punten van het aantal eigen waardepunten. Mocht na een Algemene Vergadering, zoals beschreven staat onder artikel 6, punt 4 in de statuten, besloten worden tot het terugdraaien van het besluit van het bestuur, dan worden de verloren punten omgezet tot 3/6 punten van het aantal eigen waardepunten met een maximale aantal van 5 rondes. Hierbij worden eventuele rondes waarvoor je afwezig mag zijn opgenomen.
  9. Het is mogelijk om in het seizoen twee of drie keer tegen dezelfde speler te spelen. Dit gebeurt met in acht neming dat er tussen de twee rondes ten minste 8 rondes hebben tussen gezeten.
  10. Aan het eind van het seizoen wordt de eindstand bepaald. Degene die volgens het keizersysteem de meeste keizerpunten heeft behaald, wint.
  11. Als er een gedeelde plaats voorkomt op een plaats waar prijzen te verdienen zijn, wordt na de keizerpunten gekeken naar het aantal winstpartijen.
  12. Als er een gedeelde plaats voorkomt  op een plaats waar prijzen te verdienen zijn en er een gelijke aantal winstpartijen zijn behaald, wordt er gekeken naar het onderlinge resultaat
  13. Als er een gedeelde plaats voorkomt op een plaats waar prijzen te verdienen zijn, er een gelijk aantal winstpartijen zijn behaald en het onderlinge resultaat in een gelijke stand is geëindigd wordt er een beslissingsmatch gespeeld. Deze match is in een verkorte vorm, ieder heeft 30 min p.p.p.p en wordt gespeeld op de laatste dag van het seizoen.
 6. Wedstrijden:
  1. Competitiewedstrijden worden gespeeld volgens het FIDE-regelement, met uitzondering op artikel 6.6
  2. De indeling wordt gemaakt om 20:30 op basis van de aanwezigen + de spelers die gebruik maken van de regeling beschreven in punt 4c. Indeling wordt gemaakt volgens het Keizersysteem
  3. De wedstrijden beginnen uiterlijk om 20:45, ook als spelers gebruik maken van de regeling zoals beschreven staat in punt 4c begint de wedstrijd. De klok moet lopen voor de speler die te laat komt. Mocht er een wedstrijd plaatsvinden waarbij alle twee de spelers gebruik maakt van de regeling zoals beschreven staat in punt 4c. Dan drukt de competitieleider de klok in en gaat de tijd van de witspeler lopen.
  4. Mocht een speler die gebruik maken van de regeling beschreven in punt 4c en vervolgens om 21:16 nog niet aanwezig is, kán de tegenstander besluiten tot het claimen van de overwinning. Verschijnt de speler om 21:16, dan kán de tegenstander besluiten tot het claimen van de overwinning. “Je bent niet 1 minuut te laat, je bent al 46 minuten te laat”.De tijd die de wedstrijdleider bijhoudt, is leidend.
  5. Mobieltjes en andere elektronische apparaten hoeven niet uitgezet te worden. Het is ook toegestaan om op te nemen als een mobieltje afgaat. Echter moet het gesprek buiten de zaal afgehandeld worden. Hulpmiddelen raadplegen (op deze apparaten) tijdens de partij is natuurlijk uit den boze, de competitieleider kan dan overgaan op zware disciplinaire maatregelen. Na de partij is analyseren met deze apparaten toegestaan
  6. Kort analyseren mag, maar houdt rekening ermee dat andere partijen waarschijnlijk nog bezig zijn. Voor lange analyses (met elektronische apparaten) en/of bijpraten wordt je vriendelijk verzocht zich op de gang te begeven.
  7.  “Senior vs. Senior”-wedstrijden hebben 1.30 uur per persoon per partij. Na 40 zetten heeft elke speler 15 minuten uitloop.
  8. “Senior vs. Jeugd” of “Jeugd vs. Jeugd”-wedstrijden hebben beide spelers 1.00 uur per persoon per partij, er is geen uitloop.
  9. Tot de “jeugd”-groep behoren de jeugdleden tot en met de leeftijd van 16 jaar. Jeugdleden die in het seizoen 17 jaar worden tellen niet tot deze groep.
  10. Deelnemende ouders behoren tot de “jeugd”-groep . Voor hen geldt punt 6h.
  11. Men wordt geacht te noteren. Wanneer er nog minder dan 5 minuten op de klok staat vervalt deze plicht.
 7. Rating
  1. In de Interne Competitie tellen de “Senior vs. Senior”-wedstrijden mee voor de KNSB-Rating.
  2. De competitieleider draagt er zorg bij dat de uitslagen bekend worden gemaakt bij de ratingcommissie.